Friday, October 5, 2012

வாசுதேவ சுதம் தேவம்-VASUDEVA SUTAM DEVAM


வாசுதேவ சுதம் தேவம் 
VASUDEVA SUTAM DEVAM KAMSA CHAANURA MARDANAM |
DEVAKI PARAMAANANDAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
ATHASEE PUSHPA SANKAASHAM HAARA NOOPURA SOBHITAM |
RATNA KANKANA KEYURAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
KUTILAALAKA SAMYUKTHAM POORNA CHANDRA NIBHAANANAM |
VILASATH KUNDALA DHARAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
MANDAARA GANDHA SAMYUKTAM CHAARUHAASAM CHATURBHUJAM |
BARHI PINCHAVA CHUDAANGAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
UTPULLA PADAM PATRAKSHAM NEELA JEEMOOTHA SANNIBHAM |
YAADAVAANAM SHIRO RATNAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
RUKMINI KELI SAMYUKTHAM PITHAMBARA SUSHOBHITAM |
AAVAAPTHA TULASI GANDHAM, KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
GOPIKAANAAM KUSATHVANTHVA KUNKUMAANGITHA VAKSHASAM |
SRINIKE’THAM MAHESHVAASAM KRISHNAM VANDHE’ JAGADGURUM ||
SRIVATSAANKAM MAHORASKAM VANA MAALA VIRAYITHAM|
SANKA CHAKRA DHARAM DEVAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
KRISHNAASHTAKAM ITHAM PUNYAM PRAATHA RUTHTHAAYA YAHPADETH|
KOTI JANMA KRUTHAM PAPAM SMARANAATH THASYA NACHYATHI||

காரணம் கேட்டு வாடி சகி-Karanam kettu vaadi en saki


பல்லவி 
காரணம் கேட்டு வாடி சகி காதலன் சிதம்பரநாதன் இன்னும் வராத(காரணம்)
 அனுபல்லவி 
பூரண தயையுள்ள பொன்னம்பல துரை  என்  பொறுமையை சோதிக்க மறைமுகமானாதன் (காரணம்)
சரணம் 
கல்லாலும் வில்லாலும் கட்டி அடித்தேனோ கண்ணப்பன் செய்ததை கனவினில் செய்தேனோ செல்லாமனைக்கு தூது சென்று வா என்றேனோ செய்யாத காரியம் செய்ய முயன்றேனோ(காரணம்) 
pallavi 
kAraNam kETTu vADi (sakhi) kAdalan cidambara nAthan innum varAda 
(kAraNam) 
anupallavi 
pUraNa dayavuLLa ponnambala durai en porumaiyai shOdikka maRaimukhamAnadan 
(kAraNam) 
caraNam 
kallAlum villAlum kaTTi aDittEnO kaNNappan seidadai-kanavinil seidEnO*
shellAmanaikku tUdu senRu vA enREnO sheyyAda kAriyam sheyya muyanREnO 
(kAraNam)

அன்னபூரணி விசாலாக்ஷி-annapurne vishalaksi

taaLam: aadi
Composer: Muthuswami Dikshitar
Language: Sanskrit 
அன்னபூரணி விசாலாக்ஷி 
pallavi 
annapUrNE vishAlAkSi akhilabhuvanasAkSi kaTAkSi 
anupallavi unnata garttatIra vihAriNi OHNkAriNi duritAdinivAriNi pannagAbharaNa
rAjHnI purANi paramEshvara vishvEshvara bhAsvari 
caraNam 
pAyasAnnapUrita mANikyapAtra hEmadarvI vidhRtakarE kAyajAdi rakaSaNa
nipuNatarE kAHncanamaya bhUSaNambaradharE tOyajAsanAdi sEvitaparE tumburu nArsdAdi
nutavarE trayAtIta mOkSaprada caturE tripadashObhita guruguhasAdarE

மானச சஞ்சரரே-Manasa sancharare

மானச சஞ்சரரே 

Pallavi
Maanasa Sanchara re
Brahmani Maanasa Sancharare

Charanam 1:
Madasikhi pinchalankruta chikure
Mahaneeya kapola vijitha mukure

Charanam 2:
Sri Ramani Kucha Durga Vihare
Sevaka jana mandira mandare

Charanam 3:
Paramahamsa mukha Chandra chakore
Paripooritha murali ravadhare