Friday, October 5, 2012

வாசுதேவ சுதம் தேவம்-VASUDEVA SUTAM DEVAM


வாசுதேவ சுதம் தேவம் 
VASUDEVA SUTAM DEVAM KAMSA CHAANURA MARDANAM |
DEVAKI PARAMAANANDAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
ATHASEE PUSHPA SANKAASHAM HAARA NOOPURA SOBHITAM |
RATNA KANKANA KEYURAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
KUTILAALAKA SAMYUKTHAM POORNA CHANDRA NIBHAANANAM |
VILASATH KUNDALA DHARAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
MANDAARA GANDHA SAMYUKTAM CHAARUHAASAM CHATURBHUJAM |
BARHI PINCHAVA CHUDAANGAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
UTPULLA PADAM PATRAKSHAM NEELA JEEMOOTHA SANNIBHAM |
YAADAVAANAM SHIRO RATNAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
RUKMINI KELI SAMYUKTHAM PITHAMBARA SUSHOBHITAM |
AAVAAPTHA TULASI GANDHAM, KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
GOPIKAANAAM KUSATHVANTHVA KUNKUMAANGITHA VAKSHASAM |
SRINIKE’THAM MAHESHVAASAM KRISHNAM VANDHE’ JAGADGURUM ||
SRIVATSAANKAM MAHORASKAM VANA MAALA VIRAYITHAM|
SANKA CHAKRA DHARAM DEVAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||
KRISHNAASHTAKAM ITHAM PUNYAM PRAATHA RUTHTHAAYA YAHPADETH|
KOTI JANMA KRUTHAM PAPAM SMARANAATH THASYA NACHYATHI||

No comments:

Post a Comment