Friday, October 5, 2012

அன்னபூரணி விசாலாக்ஷி-annapurne vishalaksi

taaLam: aadi
Composer: Muthuswami Dikshitar
Language: Sanskrit 
அன்னபூரணி விசாலாக்ஷி 
pallavi 
annapUrNE vishAlAkSi akhilabhuvanasAkSi kaTAkSi 
anupallavi unnata garttatIra vihAriNi OHNkAriNi duritAdinivAriNi pannagAbharaNa
rAjHnI purANi paramEshvara vishvEshvara bhAsvari 
caraNam 
pAyasAnnapUrita mANikyapAtra hEmadarvI vidhRtakarE kAyajAdi rakaSaNa
nipuNatarE kAHncanamaya bhUSaNambaradharE tOyajAsanAdi sEvitaparE tumburu nArsdAdi
nutavarE trayAtIta mOkSaprada caturE tripadashObhita guruguhasAdarE

No comments:

Post a Comment