Thursday, August 30, 2012

ராமச்சந்த்ரம் பாவயாமி-ramachandram bavayami

ராமச்சந்த்ரம் பாவயாமி pallavi
rAmacandraM bhAvayAmi raghukulatilakamupendram
anupallavi
bhUmijAnAyakaM bhuktimuktidAyakaM
nAmakIrtanatArakaM naravaraM gatamAyikam
caraNam
sAketanagare nivasantaM
sAmrAjyapradahanumantaM
rAkenduvadanaM bhagavantaM
ramaNIyakalyANaguNavantaM
kAkusthaM dhImantaM kamalAkShaM shrImantaM
nAkeshanutamanantaM naraguruguhaviharantam

No comments:

Post a Comment